مقاله


کد مقاله : 139509151647314114

عنوان مقاله : مدلي مناسب براي مديريت دانش جهت بهبود واحد تحقيق و توسعه در يك واحد توليدي

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 1103

فایل های مقاله : 652 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود لطيفيان latifian.masoud@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 رضا توکلی مقدم tavakoli@ut.ac.ir استاد دکترا
3 تقي ترابي ttttorabi@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله، بحث مديريت دانش و تحقيق و توسعه در شركت‌هاي صنعتي و توليدي بسيار كم و محدود بيان می¬شود، بنابراين ضرورت مطالعه بيشتر در اين حوزه وجود دارد. در ايران اولين بار است كه تحقيقي بدين شكل صورت می¬گيرد. هدف از اين مقاله، ارائه مدلي است كه سبب بهبود واحد تحقيق و توسعه به وسيله مديريت دانش شود. در ابتدا به بررسي ادبيات موضوع پرداخته و پس از مشورت با كارشناسان، اساتيد دانشگاهي و بررسي ويژگي‌هاي شركت از ميان مدل‌هاي موجود دو مدل مناسب انتخاب می-شود. در ادامه دو پرسشنامه (عمومي و تخصصي) با نظر خبرگان و اساتيد دانشگاه طراحي می¬شود. در ابتدا فرضيه‌هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته و سپس برای اولويت‌بندي عوامل و تكنولوژي‌هاي واحد تحقيق و توسعه از روش فرآيند تحليلی سلسله مراتبی استفاده می¬شود. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه بيشترين تاثيرگذاري بر تكنولوژي آموزشي مي‌باشند.