مقاله


کد مقاله : 13950917014484134

عنوان مقاله : بررسی تأثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه‌های آموزشی

نشریه شماره : 49 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 678

فایل های مقاله : 494 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزانه قاسمی Farzaneh.ghasemi92@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حمید فرهادی راد hfarhadirad@gmail.com استادیار دکترا
3 مسعود خداپناه Khodapanah@scu.ac.ir استاد دکترا
4 محمد رضا آخوند Mr.akhound@scu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سازوکار تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه‌های آموزشی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف در گروه تحقیقات نظری- کاربردی بوده و ازنظر روش از نوع توصیفی- تحلیلی و روش همبستگي است.13 دانشکده و 53 گروه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز به‌عنوان جامعه آماري انتخاب و داده‌هاي آماري در خصوص همه دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی دانشگاه گردآوری‌شده است. به‌منظور جمع‌آ‌وري داده‌هاي موردنیاز در قلمرو زماني 92-1389، چک‌لیست‌های ساخته شده و با مطالعه اسناد، اطلاعات و مدارك موجود در واحدهای سازمانی دانشگاه استفاده، داده ها جمع آوری گردید. به‌منظور تعيين روابط بين متغيرها و برازش الگوهای رگرسیونی موردنظر از آمار استنباطي و روش آماري الگو‌سازي چند سطحي استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که: 1- داده‌ها از ساختار يكسان و همگني برخوردار نبوده و بين واحدهاي زماني و بين گروه‌هاي آموزشي ناهمساني وجود دارد. ميزان آماره محاسبه‌شده برای عملکرد پژوهشی ( ) و عملکرد آموزشی( ) نشان‌دهنده ضرورت به‌کارگیری الگوسازي چند سطحی است.2- عملکرد پژوهشی و عملکرد آموزشی گروه‌های آموزشی به ازای هر عضو هیئت‌علمی در طول دوره موردبررسی با تغییراتی مواجه و روند کلی این شاخص‌ها افزایشی بوده است. 3- هر یک از گروه‌ها روند افزایش عملکردی متفاوتی را تجربه کرده است. 4- سازوکارهای تخصیص منابع مالی، عملکرد پژوهشی و عملکرد آموزشی گروه¬ها را به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر قرار می‌دهد.