مقاله


کد مقاله : 139510059804289

عنوان مقاله : تاثیر چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی در سازمانهای خدماتی(بانک های ایران بعنوان نمونه)

نشریه شماره : 50 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 683

فایل های مقاله : 744 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی ارجلو orojloo@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 کامران فیضی kamranfeizi@yahoo.com استاد دکترا
3 ابوالفضل کزازی dr-kazazi@yahoo.com دانشیار دکترا
4 محمدتقی تقوی فرد taghavifard@atu.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مفهوم چابکی در سالهای اخیر مورد توجه تحقیقات دانشگاهی بسیاری بوده که نشاندهنده اهمیت این مفهوم در فضای کسب کار فعلی دنیاست و ناشی از ظهور رقبای پرقدرت، تغییرات سریع تکنولوژیکی، تغییر انتظار مشتریان، الگوهای جدید اجتماعی و ... می باشد. قابلیت یک بنگاه خدماتی در رصد کردن و بهره برداری از فرصتها، در خدمات در عین حال که شباهتهای زیادی با بخشهای تولیدی دارد ظرافتهای خاصی را نیز طلب می کند که در این تحقیق برآنیم تا با توسعه مفهوم چابکی به بخش خدمات بانکداری تاثیر آنرا بر عملکرد بانک مورد توجه قرار دهیم. جامعه آماری این پژوهش تمامی 30 بانک فعال در ایران هستند که دارای حداقل سابقه فعالیت پنج سال در این صنعت باشند. با توجه به ماهیت اکتشافی این تحقیق، پس از مطالعه ادبیات موضوع در حوزه چابکی، عوامل و ابعاد چابکی عملیات در سازمانهای خدماتی با استفاده از مصاحبه با کارشناسان بانکی شناسایی شده و برای سنجش تاثیر چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی، با توجه به محدودیتهای نمونه مورد مطالعه از مدلسازی معادلات ساختاری به روش PLS استفاده شد. یافته ها نشان می دهد، چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنا دار دارد. همچنین در میان عوامل تاثیر گذار بر عملکرد سازمانی با متغیر میانجی چابکی عملیاتی، منابع انسانی، بیشترین تاثیرگذاری را دارا می باشند.