مقاله


کد مقاله : 13951018750464507

عنوان مقاله : بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان با استفاده از روش دیمتل (مطالعه موردی: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران)

نشریه شماره : 48 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 1179

فایل های مقاله : 387 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی بنیادی نایینی Bonyadi@iust.ac.ir استادیار دکترا
2 سیروس امیرقدسی sirous_a@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه‌های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران پرداخته است. نوع تحقيق کاربردی- توسعه ای بوده و از بعد روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، صاحبنظران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران می‌باشند. حجم نمونه با استفاده از روش حد اشباع نظری تعداد 15 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ویژه روش دیمتل بوده است که به وسیله محقق طراحی گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش دیمتل انجام شده است. نتایج نشان داد که تأثیرگذارترین عامل خودآگاهی بوده و متغیر رضایت شغلی در رتبه دوم تاثیر‌گذاری قرار داشته است. از نظر شدت تأثیرگذاری مؤلفه‌های هوش هیجانی، به ترتیب خودآگاهی، خودانگیزشی، مهارت‌های اجتماعی، همدلی و خودکنترلی بوده‌اند که بیشترین تأثیرگذاری را داشته اند. تأثیرپذیرترین متغیر تعهد سازمانی بوده است. همچنین در بین مؤلفه های تاثیرگذار هوش هیجانی خود انگیزشی مهمترین عامل می‌باشد که تاثیر بسیار زیادی نیز بر تعهد سازمانی دارد. در‌واقع نتايج اين تحقيق بيان مي دارد كه خود انگيزشي همچون موتور محركه اي است كه در صورت كاركرد مناسب مي‌تواند باعث حركت پر شتاب تعهد سازماني، همدلي، خود كنترلي و حتي مهارتهاي اجتماعي گردد.