مقاله


کد مقاله : 13951019104264544

عنوان مقاله : ارائه روش تلفيقي ارزيابي سريع با تحليل پوششي داده¬ها جهت ارزيابي عملکرد شهرداري‌ها (مورد مطالعه: در شهرداری اصفهان )

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 522

فایل های مقاله : 716 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 روزبه قوسی ghousi@iust.ac.ir استادیار دکترا
2 علي نداف پور ali2005na@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

میزان پاسخگویی اثربخش و بهبود کارآمد فعالیت های متنوع شهرداری، نیازمند ارزیابی است. از طرفی با توجه به کمبود منابع و امکانات در سازمان‌ها و بالاخص در شهرداری‌ها، استفاده مناسب و بهره‌ور از این منابع اهمیت بالایی پیدا می‌کند و بدین منظور مدیران جهت بررسی وضعیت واحدهاي سازماني بایستی بتوانند به ارزیابی دوره‌ای آن بپردازند. لذا محقق در این پژوهش به ارایه روش تلفیقی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و ارزیابی سریع پرداخته است. بدين منظور در ابتدا با استفاده از نظرخواهي از خبرگان، به تعيين شاخص¬هاي ارزيابي سریع در شهرداري¬ها پرداخته و در ادامه با استفاده از مدل¬هاي تحليل پوششي داده¬ها به ارزيابي عملکرد آن-ها پرداخته شد، سپس با تحلیل حساسیت بر روی ورودی های مدل تحلیل پوششی داده ها ، به اولویت بندی شاخص های ارزیابی سریع و در انتها با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده¬آل اولویت‌بندی مناطق شهرداری انجام گردید. در پایان براي بررسي قابليت اجرايي روش پيشنهادي در اين پژوهش، شهرداري اصفهان به عنوان مطالعه موردي انتخاب شد. پس از انجام مراحل فوق، در ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری اصفهان با تحلیل پوششی داده ها به روش بی سی سی ورودی¬محور، تعداد مناطق کارا، شش منطقه‌ي 4، 5، 8، 13، 14 و 15 و در روش حل مسأله به روش ترکیبی با بازده به مقیاس متغیر تعداد مناطق کارا، چهار منطقه شامل 4، 5، 8، 13، 14 و 15 تعیین گردید و پس از تحلیل حساسیت در متغیرهای ورودی در روش بی سی سی، تاثیر متغیر مدیریت پیچیدگی و تنوع روشها و بهبود مستمر و در روش اس بی ام نیز متغیر مدیریت اثر بخش بیشتر از سایر موارد بوده است. نتایج حاصل از اولویت بندی واحدهای سازمانی با رویکرد ارزیابی سریع به روش شباهت به گزینه ایده‌آل نیز نشان داد که منطقه 11 رتبه اول را بدست آورد.