مقاله


کد مقاله : 1395101914134540

عنوان مقاله : بررسی رابطه بين كيفيت زندگي كاري وتعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزشی

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1390

مشاهده شده : 501

فایل های مقاله : 260 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید علی اکبر احمدی ahmadi_aliakbar_1343@yahoo.com دانشیار دکترا
2 علی فرهادی Ali_farhadi92@yahoo.com مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

موضوع تعهد سازمانی از اوایل دهه 1950 در زمینه رفتار سازمانی مطرح شده و همواره در رأس علاقه محققین قرار داشته است ( Meyer & Allen , 1997; Baruch, 1998; Mowday,1998;Buck& Watson.2002; Dixon,2002)چرا که آنان معتقد هستند که مدیریت صحیح تعهد سازمانی میتواند منجر به نتایج سودمندی از قبیل اثربخشی سازمانی ، بهبود عملکرد ، کاهش جابجایی و همچنین کاهش غیبت شود. عوامل موثر برتعهد سازمانی شامل عوامل محیطی (فرصت های شغلی ، فرهنگ و ...) سازمانی ( ساختار، سبک های رهبری، رضایت شغلی ، نوع شغل و...) و زمینه ای ( سن ، جنس ، وضع تأهل ، تحصیلات ، سابقه و ....)می باشند.در اين پژوهش تاثير كيفيت زندگي كاري به عنوان يک عامل درون سازماني روي تعهد سازمانی کارکنان مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق حكايت از وجودرابطه معني دار و مستقيم بين كيفيت زندگي كاري وتعهد سازمانی کارکنان دارد.و اين مطلب ازطريق آزمون همبستگي بين شاخصهاي كيفيت زندگي كاري با تعهد سازمانی کارکنان تاييد شده است.