مقاله


کد مقاله : 13951029165574655

عنوان مقاله : تبیین مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد بهبود فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: وزارت دادگستری)

نشریه شماره : 50 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 810

فایل های مقاله : 351 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید عسکری ماسوله saeidaskari1972@yahoo.com مدرس دکترا
2 سعید عسکری ماسوله saeidaskari@hotmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 محمود محمدیان mohammadian@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

منابع انسانی باارزش¬ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه در راستای توسعه و پیشرفت هر کشور و سازمانی است. اساسا هر کشور وسازمانی حتی با داشتن منابع غنی طبیعی بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد از رسیدن به اهداف خویش ناتوان است. این پژوهش نیز به دنبال تبیین مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد بهبود فرهنگ سازمانی بوده است. روش مورد استفاده در این مقاله روش پژوهش آمیخته بوده است. برای جمع آوری داده‌ها در این مطالعه از روش مصاحبه‌ساختار یاخته و نیمه ساختار یافته استفاده شده است. در این راستا پس از انجام مصاحبه با صاحبنظران در زمینه پژوهش با بررسی محتوای فرم¬های مصاحبه 59 کد باز استخراج و در 8 کد گزینشی و انتخابی دسته¬بندی شدند. 8 کد گزینشی و انتخابی شامل عوامل مدیریتی؛ عوامل فردی؛ تعهد کارکنان و مسیر پیشرفت شغلی؛ میزان استقلال کارکنان در انجام وظایف؛ شرایط نرم افزاری محیط کاری؛ ارزشها و رفتار سازمانی؛ دین محوری و عدالت سازمانی و کمال گرایی و عوامل محتوایی. در بعد کمی پژوهش هریک از کدهای گزینشی و انتخابی در قالب یک فرضیه تعریف و با استفاده از آمار استنباطی مورد آزمون قرار گرفت و تمامی کدها مورد تایید واقع شد.