مقاله


کد مقاله : 13951105135484736

عنوان مقاله : شناسایی و رتبه¬بندی ابعاد و مولفه¬های نقش ذی‌نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: آموزش و پرورش استان مازندران)

نشریه شماره : 48 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 865

فایل های مقاله : 1.66 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد صالحی drsalehi@iausari.ac.ir دانشیار دکترا
2 منیره موحدی monireh.movahhedi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه مديريت دانايي مقوله¬اي مهم¬تر از خود دانايي محسوب مي¬شود که در سازمان¬ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگي تبديل اطلاعات و دانسته¬هاي فردي و سازماني را به دانش و مهارت¬هاي فردي و گروهي تبيين و روشن نمايد. مدیریت دانش به منظور آن که بتواند اثر بخش باشد، نیاز به حمایت و مشارکت ذی¬نفعان دارد. اگر زمینه مشارکت در پروژه¬های مدیریت دانش فراهم نباشد، موفقیت چشمگیری حاصل نخواهد شد؛ چرا که عامل اصلی همان ایفای نقش موثر و سازنده ذی¬نفعان است که به عنوان یک عامل تسهیل کننده در اجرای برنامه¬های مدیریت دانش عمل نمایند. لذا یکی از ضروری¬ترین ملاحظات در استقرار صحیح مدیریت دانش، تعیین ابعاد نقش¬آفرینی ذی¬نفعان می¬باشد. این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه¬بندی ابعاد و مولفه¬های نقش ذی‌نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جهت گردآوری داده¬ها از پرسش¬نامه¬ محقق ساخته ذی‌نفعان آموزشی استفاده شد که روایی آنها به تایید متخصصان رسید و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که: متغیر نقش ذی‌نفعان آموزشی دارای سه بعد "فردی"، "سازمانی" و "فرآیندی" و نوزده مولفه (انگیزه شخصی، آگاهی، مهارت، تجربه، تمایل، مشارکت جویی، آموزش پذیری، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری سازمان، منابع انسانی، مدیریت و رهبری، محیط سازمان، ایجاد فرآیند دانش محور، فراهم آوردن زیر ساخت¬های فنی، فرآیند خلق دانش، فرآیند کسب دانش، فرآیند تبدیل دانش، فرآیند بکارگیری دانش) است. همچنین در بین ابعاد نقش ذی¬نفعان آموزشی، بعد فردی دارای بیش¬ترین تأثیر و بعد فرآیندی دارای کم¬ترین تأثیر است و مدل ارایه شده دارای برازش مناسب می¬باشد.