مقاله


کد مقاله : 139511141437334851

عنوان مقاله : تبيين شکاف کارآفريني و تجاري سازي فناوري در همکاري صنعت و دانشگاه

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 463

فایل های مقاله : 865 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یزدان مرادی yazdan142@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سیامک نوری snoori@iust.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسي تحليلي مطالعات انجام شده در حوزه همکاري بين صنعت و دانشگاه طي سه دهه اخير انجام شده است تا از اين طريق شکاف موجود در همکاري‌هاي صنعت و دانشگاه تبيين گردد. اين پژوهش از نوع توصيفي بوده و با روش تحليل تحقيقات و مطالعات گذشته صورت گرفته است و سپس با دريافت نظرات خبرگان از طريق انجام مصاحبه‌هاي عميق با متخصصان هر دو نهاد دانشگاه و صنعت ادامه يافته است. انجام مصاحبه‌ها براساس کفايت نظري داده‌ها در 18 مصاحبه متوقف شد. از اين تعداد 8 نفر از اساتيد دانشگاه و صاحب‌نظر در موضوع، 3 نفر مدير عامل شرکت‌هاي صنعتي، 4 نفر از مسئولان دولتي و 3 نفر از کارشناسان و مديرعاملان شرکت‌هاي واسطه‌اي حوزه کارآفريني و تجاري‌سازي در مصاحبه ها شرکت داشتند. نتايج نشان مي دهد که اگرچه همکاري‌هاي دانشگاه و صنعت در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي، کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري مطرح مي باشد ولي به مرور زمان هر چه به زمان حال نزديک‌تر مي‌شويم سهم آموزش و در ادامه سهم پژوهش و تحقيقات کاهش يافته و تمايل براي همکاري‌هايي از نوع کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري بيشتر شده است. بررسي رويکردهاي فعلي در همکاري بين صنعت و دانشگاه،گرايش زياد به بهره‌برداري از توان بخش خصوصي وشرکت‌هاي واسطه‌اي(هاب) را خصوصاً در فعاليتعاي کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري نشان مي دهد. همچنين نقش موثر الگوهاي بومي و نيز نيروي انساني کارآفرين که داراي تعهد و حس مسئوليت نسبت به کشور، صنعت و دانشگاه مي‌باشد در مدلهاي موفق همکاري صنعت و دانشگاه مشخص شده است.