مقاله


کد مقاله : 139511171847134887

عنوان مقاله : شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت پیاده‌سازی سیستم ERP در شرکت‌های کوچک و متوسط با تأکید بر چرخه حیات این سیستم

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 674

فایل های مقاله : 535 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرضیه باباییان پور m_babaeian@pnu.ac.ir استادیار دکترا
2 مصطفی نیک پور Mnikpur@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سید محمد حسن حسینی sh.hosseini51@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

اجرای موفق سیستم ERP در یک سازمان، تمام فرایندهای آن سازمان را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش راندمان و بهره‌وری کلی در سازمان می شود. اما سازمان‌ها در طول فرایند طراحی و پیاده‌سازی ERP با مشکلات و موانعی مواجه هستند که آنها را از رسیدن به اهداف مطلوب این سیستم باز می دارد. در تحقیق حاضر به شناسایی و رتبه بندی موانع پیاده‌سازی موفق ERP با درنظر گرفتن چرخه حیات این سیستم پرداخته می شود. از آنجا که بنگاه‌های كوچك و متوسط یكی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور می باشد لذا در این تحقیق بر صنایع کوچک و متوسط متمرکز شده و به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی سفیدرود رشت به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته ‌شده است. اندازه نمونه مورد نیاز طبق فرمول کوکران تعداد 166 نفر پاسخ‌دهنده بوده و برای تحلیل و بررسی نتایج از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده گویای تأیید عوامل استراتژی شرکت، مدیریت دانش و دقت اطلاعات، ساختار سازمانی، تجربه، دانش و تخصص اعضای تیم پروژه، و پشتیبانی و مشارکت مدیران عالی‌رتبه در مرحله قبل از پیاده‌سازی، و تأیید تمامی عوامل مؤثر در حین پیاده‌سازیERP می باشد. همچنین عوامل مدیریت تغییر، سیستم پذیرش/ مقاومت ERP، همکاری و ارتباط بین بخش‌ها، مشارکت ذینفعان (کاربران نهایی، سهامداران و...)، و استفاده از یک کمیته راهبری نیز مورد تأیید نمونه‌ی آماری در مرحله بعد از پیاده‌سازی ERP قرار گرفت.