مقاله


کد مقاله : 139511191355394906

عنوان مقاله : تدوين مدل توسعه مهارت هاي مديريتي مديران صنعت خودروي ايران در كلاس جهاني

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 484

فایل های مقاله : 298 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عليرضا خجسته پور a.khojastehpour@ikco.ir دانشجو دکترا
2 محمدرضا پورابراهيمي m.pourebrahimi@gmail.com استادیار دکترا
3 سيد اكبر نيلي پور طباطبائي a.nilipour93@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

يكي از دغدغه¬¬‌‌هاي شركت هاي خودروساز براي پر كردن فاصله ميان وضعيت فعلي و جهاني¬شدن، نيازبه مديراني است كه داراي مهارت¬هاي دقيق مديريتي بوده و در جهت آن آموزش¬هاي علمي و عملي ببينند. امروزه خودروسازي نيز از اجزاي مهم و لاينفك صنعت جهاني است و توليد بيش از 50 ميليون خودرو در سال نشان دهنده اهميّت و جايگاه ويژه اين صنعت مي باشد. لذا در اين پژوهش مدل توسعه مهارت¬هاي مديريتي مديران صنعت خودروي ايران در كلاس جهاني تدوين و علاوه بر رتبه¬بندي مهارت¬هاي مديريتي، ويژگي¬هاي هر مهارت نيز احصاء و رتبه¬بندي گرديد. در اين تحقيق براي تدوين ادبيّات موضوع با استفاده از منابع کتابخانه¬اي و فيش¬برداري به جمع¬آوري اطلاعات درخصوص ويژگي¬هاي مديرجهاني و مهارت¬هاي مديريتي پرداخته شده است و سپس براساس نظر خبرگان و با استفاده از تكنيك دلفي ويژگي¬هاي مديرجهاني و مهارت¬هاي مديريتي مديران براي قرارگرفتن در كلاس جهاني مشخص و دسته¬بندي گرديدند و با استفاده از آزمون كاپا صحت دسته¬بندي اين ويژگي¬ها مورد بررسي قرارگرفت. پس از آن با طرّاحي پرسشنامه ساختاريافته و توزيع آن ميان 470 نفر از مديران صنعت خودروسازي در ايران به بررسي و آزمون مدل پرداخته¬شد. داده¬ها پس از جمع¬آوري با استفاده از نرم¬افزار اس¬پي¬اس¬اس و آزمون¬هاي آمار توصيفي، کولموگروف- اسميرنوف و فريدمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته¬اند. همچنين برازندگي مدل براساس روش معادلات ساختاري و با استفاده از نرم¬افزار ليزرل مورد پايش قرارگرفت.