مقاله


کد مقاله : 139511201621164920

عنوان مقاله : تأثیر مسئولیت¬های اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و واکنش های مصرف کننده درصنایع غذایی

نشریه شماره : 48 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 1012

فایل های مقاله : 569 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امید فریدونی omidifereydoun@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حسین رضایی دولت آبادی m.shafie@ase.ui.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلي پژوهش حاضر تدوين مدل تأثیرگذاری مسئوليت¬های اجتماعی بر عملکرد مالی و واکنش-های مصرف¬کننده است. پژوهش از نظر هدف،کاربردي با ماهيت توصيفي- پيمايشي و از نوع ميداني مي¬باشد. مباني نظري پژوهش، به روش کتابخانه¬اي و داده¬ها به‌ وسیله نمونه¬گيري تصادفي و با پرسشنامه محقق ساخته با پايايي کلي97% به‌ دست آمده است. پرسشنامه پژوهش مبتني بر54 سؤال اصلي است. جامعه آماري پژوهش در بردارنده مدیران و مشتریان اصلی شرکت¬های منتخب صنایع غذایی استان خوزستان (ایران) است. نمونه پژوهش شامل 540 نفراز مدیران و مشتریان است که به طور تصادفي انتخاب شده‌اند. به دليل بررسي همزمان چندين متغير و روابط بين آنها از مدل‌سازی معادلات ساختاري استفاده شده و برای تجزیه ‌و تحلیل داده¬ها از آمار توصيفي و استنباطي با نرم‌افزارهایSPSS و AMOS استفاده شده است. بر اساس نتايج به‌ دست آمده تمامي فرضيه¬هاي پژوهش در سطح اطمينان 95% تأیید شد. مقادير شاخص‌هاي نيکويي برازش در مدل نهايي، نشان‌ دهنده مناسب بودن مدل مي¬باشد. بدين ترتيب مسئولیت اجتماعی هم به طور مستقیم و هم با ميانجي-گري واکنش¬های مصرف‌کننده بر عملکرد مالی تأثیر مي‌گذارد.