مقاله


کد مقاله : 1395112016934916

عنوان مقاله : طراحی مدل هوش خط¬مشی¬گذاری در راستای پیاده¬سازی دولت الکترونیک

نشریه شماره : 48 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 741

فایل های مقاله : 221 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمزه خواستار khastar@khu.ac.ir استادیار دکترا
2 علی اصغر صارم ali_asgharisarem@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

مقاله حاضر به ارائه مفهوم هوش خط¬مشی¬گذاری و طراحی آن در راستای دستیابی به هدف پیاده¬سازی دولت الکترونیک می¬پردازد. هوش خط¬مشی¬گذاری به نوعي سیستم اطلاعاتی گفته می¬شود که اطلاعات و داده¬ها را از عرصه¬های مختلف اجتماعی گردآوری کرده و پس از پردازش، آنها را به صورت بسته¬های مناسب تصمیم¬گیری در اختیار خط¬مشی¬گذاران می¬گذارد. در ابتدای مقاله حاضر به بررسی دولت الکترونیک و جایگاه آن در دوره معاصر پرداخته می¬شود. سپس با اشاره به اینکه پیاده¬سازی پارادایم دولت الکترونیک نیازمند بهره¬گیری از مدلها و ابزارهای نوین است، مدل هوش خط¬مشی¬گذاری با در نظر گرفتن عرصه¬های اصلی در مدیریت دولتی ايران ارائه می¬شود. در انتهای مقاله نيز، کاربردهای اصلی هوش خط¬مشی¬گذاری که شامل پایش و اداره الکترونیک جامعه است، بررسی می¬شوند.