مقاله


کد مقاله : 13951206640235108

عنوان مقاله : تاثیر توانمندسازها بر پایداری زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گری عملکرد زنجیره تامین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 769

فایل های مقاله : 461 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اسماعیل مزروعی نصرابادی dr.mazroui@yahoo.com استادیار دکترا
2 عباس شول abbas.shoul@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

یکی از مشکلات صنعت فرش ماشینی ایران عمر کوتاه زنجیره تامین می باشد در نتیجه توجه به بحث پایداری ضروری است. در سال های اخیر توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به عنوان ابعاد پایداری زنجیره تامین صورت گرفته است. برای رسیدن به پایداری، توانمندسازهای متفاوتی ارائه شده اند. در این میان نقش عملکرد زنجیره تامین و ارتباط آن با پایداری دارای ابهام می باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر توانمندسازهای زنجیره تامین بر پایداری زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گری عملکرد زنجیره تامین پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق در مرحله اول خبرگان و در مرحله بعدی شرکتهای زنجیره تامین فرش ماشینی می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک دلفی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که عملکرد زنجیره‌تأمین در رابطه توانمدسازها و پایداری زنجیره‌تأمین صنعت فرش ماشینی ایران، نقش میانجی‌گری دارد. با توجه به مقایسه پارامترها در مدل نهایی، در توانمندسازها، از نظر اهمیت، مدیریت دانش و اطلاعات و روابط مناسب در یک سطح، نحوه تعامل در سطح بعدی و اصول مدیریتی در سطح بعدی می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که الویت ابعاد پایداری و ابعاد عملکرد زنجیره تامین یکسان می باشد.