مقاله


کد مقاله : 139512171711415236

عنوان مقاله : بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری و بازاریابی درونی بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 570

فایل های مقاله : 799 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید جواد دوکوهکی javaddokohaki@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 مجید اسماعیل پور majidesmailpour@yahoo.com استادیار دکترا
3 علیرضا کامیاب alireza.kamyab30@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

از آنجایی که هسته مرکزی و ارزشمندترین منبع یک سازمان نیروی انسانی می¬باشد، ایجاد رضایتمندی از کار موجب افزایش بهروی آن سازمان می¬شود تا جایی که مزیت رقابتی منحصر به فردی برای سازمان ایجاد می¬کند و نهایتأ موجب بقا و سود آوری و رشد مداوم سازمان می¬گردد که هدف غایی هر سازمانی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و رضایت کارکنان بر مبنای بازاریابی درونی بر مزیت رقابتی در شرکت¬های صادرات واردات بندر بوشهر می¬باشد. در این راستا تعداد 99 پرسشنامه جمع آوری از مدیران و کارکنان شرکت‌های صادراتی و وارداتی بندر بوشهر جمع آوری گردید و با نرم افزار پی.ال.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬ها نشان دادند که بین سرمایه انسانی، سرمایه مشتری با مزیت رقابتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بعد سرمایه ساختاری از سرمایه فکری بر مزیت رقابتی تأثیر گذار نبود. همچنین تمامی ابعاد بازاریابی درونی که شامل توسعه و آموزش کارکنان، نظام پاداش و ارتباطات درونی می¬باشد بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری داشتند. درنهایت رابطه مثبت و معناداری بین رضایت شغلی و مزیت رقابتی یافت شد.