مقاله


کد مقاله : 139601201240125562

عنوان مقاله : ارزیابی تاثیر گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر افزایش رضایت مشتریان با درنظر گرفتن متغیر میانجی بازاریابی رابطه¬مند

نشریه شماره : 50 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 608

فایل های مقاله : 482 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمد حسن حسینی sh.hosseini51@gmail.com استادیار دکترا
2 زهرا عامری zahraameri114@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

با توجه به اهميت مشتری و رضایت مشتری در موفقیت سازمان¬ها و نقش شیوه¬های بازاریابی در افزايش رضایت مشتری، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نحوه تاثیرگذاری گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر رضایت مشتری بپردازد و در این رابطه اثر بازاریابی رابطه¬مند به عنوان متغیر میانجی مورد مطالعه قرار می¬گیرد. تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي است. حوزه پژوهش حاضر، خدمات بانکداری بوده و جهت جمع¬آوری ¬داده¬ها از نظرات خبرگان بانک ملی ایران استفاده شده است. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه¬هاي استاندارد گرایش به پذیرش تغییر سازمانی، بازاریابی رابطه¬مند و رضایت مشتری استفاده شده است. روايي پرسشنامه¬ها براساس روايي محتوايي و پايايي آن¬ها براساس شاخص آلفاي كرونباخ به ترتيب با مقدار 887/0، 898/0، 833/0 محاسبه گردید. این پژوهش به دنبال تعیین روابط علی و میزان اثرگذاری متغیرهای پژوهش بر یکدیگر اﺳﺖ. نتايج حاصل نشان مي¬دهد كه گرایش به پذیرش تغییر سازمانی بر بازاریابی رابطه¬مند و رضایت مشتری تأثيرگذار بوده و بازاریابی رابطه¬مند نيز بر رضایت مشتری تأثير مثبت و معناداري دارد.