مقاله


کد مقاله : 139601301033355696

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین قاطعیت و همدلی اعضای هیأت علمی دارای پست های مدیریتی (مطالعه موردی:دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان)

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 579

فایل های مقاله : 625 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرضیه کهنوجی marzieh.kahnooji@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین قاطعیت و همدلی اعضای هیأت علمی دارای پُستهای مدیریتی بوده است.روش:پژوهش حاضر تحقیق همبستگی از نوع تحقیقات کاربردی می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دارای پُست مدیریتی در سال تحصیلی 95-1394 در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان می باشندکه تعدادآنها 61 نفر بودند و کلیه جامعه آماری به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد قاطعیت(گمبریل و ریکی ) وهمدلی(دیویس )انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفته استیافته ها: از نتایج تحلیل داده ها چنین دریافت می شود که بین قاطعیت مدیران و اتخاذ دیدگاه، میزان تخیل وتوجه همدلانه رابطه معناداری مشاهده نمی شود و بین قاطعیت مدیران و پریشانی شخصی رابطه وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که بین میزان قاطعیت اعضای هیأت علمی دارای پُستهای مدیریتی با ابعاد همدلی رابطه ای وجود ندارد .این رهیافت لزوم توجه جدی به تقویت توام این ابعاد در رفتار مدیران را ضروری می نمایاند.لذا توصیه می گرددبا برگزاری دوره های آموزشی ، کارگاههای مرتبط و انجام گزینش های علمی تر در انتخاب مدیران دقت بیشتری به عمل آید.