مقاله


کد مقاله : 139602041034435758

عنوان مقاله : بررسی اثر رهبری و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در مراکز تحقیق و توسعهای

نشریه شماره : 27 فصل تابستان 1390

مشاهده شده : 430

فایل های مقاله : 374 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پیمان اخوان peyman_akv@yahoo.com استاد دکترا
2 محمد ابراهیم سنجقی sanjaghi@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

مدیریت دانش در مراکز تحقیق و توسعهای و پژوهشکدهها از جایگاه غیرقابل انکاری برخوردار بوده و بعنوان دغدغهی محوری بسیاری از مدیران سازمانهای دانشبنیان مطرح میباشد. در این پژوهش به بررسی یکی از ریشهای ترین پیشران های مدیریت دانش از یک سو و یکی از مهمترین و راهبردی ترین خروجی های آن پرداخته شده است. رهبری از یک سو میتواند در مدیریت دانش و تکمیل چرخهی تبدیل دانش نقش بسزایی داشته و مدیریت دانش نیز میتواند موجب افزایش عملکرد سازمانی گردد. بمنظور بررسی مدل مفهومی تحقیق از مدیران، پژوهشگران و کارمندان چهار پژوهشگاه مختلف خواسته شد تا به سوالات پرسشنامهای که بهمین منظور تنظیم شده بود پاسخ دهند. نتایج نشاندهندهی تفاوت معناداری در میان پژوهشکدههای مورد مطالعه بود که میبایست واکاوی دقیق شود. اما بطور کلی فرضیههای تحقیق پیرامون رهبری حمایتی تا حدودی تأیید شدند. در واقع رهبری حمایتی بر عملکرد سازمانی از طریق مدیریت دانش میتواند تأثیری معنادار داشته باشد.