مقاله


کد مقاله : 13960204111315763

عنوان مقاله : طراحی مدل مفهومي نوآوري آينده نگر

نشریه شماره : 27 فصل تابستان 1390

مشاهده شده : 385

فایل های مقاله : 626 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه ثقفی Saghafi@itrc.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 بهروز زارعی bzarei@ut.ac.ir استادیار دکترا
3 کلثوم عباسی شاهکوه abbasi@itrc.ac.ir مربی -

چکیده مقاله

پيشرفت روز افزون فناوري در عصر حاضر زندگي بشر را متحول نموده و تمايل انسانها به كسب دانش و تقاضا براي محصولات جديد را به شدت ارتقا داده است. در اين شرايط كشش و تقاضاي بازار از يك طرف و فناوريهاي نو از طرف ديگر باعث كوتاهي چرخه عمر محصولات شده و نياز به نوآوري از يک سو و داشتن ديدگاه آينده نگر از سوي ديگر را ضروري مي نمايد. در اين مقاله ابتدا كاركردهاي آينده نگاري و تعامل آن با نوآوري بررسي شده و مولفه هاي يک مدل تلفيقي با کمک متدولوژي فراتلفيق تعيين مي شود. در این مدل از داده های جمع آوری شده با تکمیل 45 پرسشنامه و تحلیل آن آزمون فرض دو جمله ای برای اعتبار سنجی اهمیت مولفه ها استفاده شده است و مدل نهایی با استفاده از پنل خبرگان بررسی و تایید شده است. در آخر برای ارائه مدل طراحي شده از رويكرد توصيفي استراتژي، استفاده شده و يک مدل مفهومي براي نوآوري آينده نگر ارائه و مزاياي آن تشريح مي شود.