مقاله


کد مقاله : 139602041145145767

عنوان مقاله : تعیین روابط علی و معلولی شاخصهای عملکردی سازمانهای تولیدی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن به کمک مدل معادلات ساختاری

نشریه شماره : 29 فصل زمستان 1390

مشاهده شده : 451

فایل های مقاله : 416 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا علی احمدی pe@iust.ac.ir استاد دکترا
2 میثم جعفری meisam_jafari@iust.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

اندازه گيري مالي همواره به عنوان يك سيستم مديريتي مورد استفاده قرار گرفته است. با نزديك شدن به پايان قرن بيستم، ابعاد مالي سنجش عملكرد سازمان‌‌‌‌ها گسترش فراواني داشته است، اما بسياري از صاحب نظران توجه بيش از حد به سنجه‌‌‌‌هاي مالي در ارزيابي عملكرد سازمان‌‌‌‌ها را مورد انتقاد قرار داد‌ه‌اند. به اعتقاد آنها اصرار و تاكيد بر كسب نتايج مالي باعث مي‌شود كه سازمان‌‌‌‌ها عمد تاً متمركز بر برنامه‌‌‌‌هاي كوتاه مدت شده و از ايجاد ارزش بلند مدت در بخش دارايي‌‌‌‌هاي غير مشهود و معنوي سازمان كه ضامن رشد سازمان در آينده است غافل شوند. سازمانها هم اكنون دريافته اند كه براي حفظ بقا و پيشرفت بايد علاوه بر سنجه‌‌‌‌هاي مالي، سنجه‌‌‌‌هاي غير مالي مهمي را سنجش و پيگيري كنند. از بين روش‌‌‌‌هاي مختلفي كه تا كنون براي ارزيابي و هدايت سازمان‌‌‌‌ها مطرح شده اند، مدل كارت امتيازي متوازن با نگاه پياده سازي استراتژي در عمل، روشي است كه اثرگذاري عملكرد كليه زير مجموعه‌‌‌‌هاي سازمان را در عملكرد كل سازمان نشان مي‌دهد. مدل امتيازات متوازن است كه علاوه بر توجه به بعد مالي از سه بعد مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري نيز سازمان را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. مدل كارت امتيازي متوازن روابط علّي و معلولي بين اين چهار وجه را.مد نظر قرار میدهد. اين روابط بسيار مهم هستند، زيرا به مديريت اجازه مي‌دهد تا عملكرد را بر خلاف روشهاي سنتي بر اساس معيارهاي غير مالي اندازه بگيرد و از آن براي پيش بيني كار ايي مالي سازمان استفاده كند. از طرف ديگر يك رابطه علّي و معلولي نيازمند يك فاصله زماني بين علّت و اثرش مي‌باشد. بنابراين ايجاد رابطه واقعي بين تمام وجوه كار سختي ميباشد. که در طول زمان نتیجه بخش خواهد بود. هدف اين مقاله، بررسي روابط مستقيم و غيرمستقيم موجود بين شاخصهاي مالي و منظرهاي غير مالي عملكرد یک واحد صنعتی توليد بيسكويت حول استراتژي‌‌‌‌هاي تعیین شده آن بر پايه کارت امتیازي متوازن می باشد. روش پژوهش از نوع مدل يابي علّي يا مدل معادلات ساختاري بوده است و از آن به عنوان روش تحليل چند متغيره به منظور تحليل و بررسي تاثير شاخصها در روابط بين چهار وجه كارت امتيازي متوازن استفاده شده است. در اين مقاله از روش تحليل عاملي تائيدي و مدل معادلات ساختاري بر پايه‌ي نرم افزار ليزرل براي ارزيابي مدل ساختاري تولیدی استفاده شد