مقاله


کد مقاله : 139602041217315770

عنوان مقاله : رابطه هوش هیجانی مدیران آموزشی مقطع دبیرستان و سبک مدیریت آنان

نشریه شماره : 29 فصل زمستان 1390

مشاهده شده : 388

فایل های مقاله : 213 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عصمت مسعودی esmatmasoudi104@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران آموزشی مقطع دبیرستان و سبک مدیریت آنان در مدیران مدارس مقطع دبیرستان شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر تهران که در سال 1390- 1389 به عنوان مدیر در مدارس متوسطه مشغول به کار بوده اند. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 130 نفر از مدیران (کلیه مدیران مدارس متوسطه) منطقه یک شهر تهران بودند که به صورت خوشه¬ای تصادفی تک مرحله¬ای انتخاب شده بودند. این پژوهش باتوجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ شیوه جمع¬آوری داده¬ها و تحلیل آنها؛ روش مورد استفاده روش توصیفی از نوع طرح¬های همبستگی است. ابزارهای اندازه¬گیری پرسشنامه آزمون هوش هیجانی بار- اُن و پرسشنامه سبک¬های مدیریت لوتانز بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل¬ داده¬ها از روش¬های آزمون ماتریس همبستگی از نوع پیرسون و آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین متغیر هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریتی رابطه مدار آنان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، بین متغیر هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریتی تلفیقی آنان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد میتوان به کمک و متغیرهای هوش هیجانی سبک مدیریت را پیش¬بینی کردد