مقاله


کد مقاله : 139603281416595

عنوان مقاله : نقش واسطه گری انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی در رابطه¬ی عوامل برون سازمانی موثر بر اهمال¬کاری درمدیریت آموزش و پرورش

نشریه شماره : 54 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 24

فایل های مقاله : 487 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهرام افشاری bahar.bahram@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سیدعلی سیادت s.a.siadat@edu.ui.ac.ir استاد دکترا
3 حسینعلی مهرابی کوشکی mehrabihossein@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی¬گری انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی در رابطه¬ی عوامل برون سازمانی (اقتصادی،اعتقادی، فرهنگی و سیاسی) موثر بر اهمال¬کاری در مدیریت آموزش و پرورش انجام گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی است. روش تحقیق آن به صورت توصیفی– همبستگی بود. نمونه ی پژوهش شامل400 نفراز مدیران، دبیران و کارشناسان اداری مدیریت آموزش و پرورش شهر اصفهان بودندکه با استفاده از فرمول کوکران(1977)، و با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب باحجم انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش به پرسشنامه محقق ساخته ی عوامل موثربر اهمال¬کاری در سازمان(1395) ، پرسشنامه¬های استاندارد انگیزش شغلی رایت (2004)، اهمال کاری سازمانی صفاری نیا و رازلیقی(1390) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1985) پاسخ دادند. روایی پرسشنامه¬ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. ارزیابی الگوی پیشنهادی و آزمون اثر میانجیگری از طریق الگویابی تحلیل معادلات ساختاری،آزمون سوبل و رگرسیون انجام شد. نتایج پژوهش بیانگر تطابق وبرازش الگوی پیشنهادی با داده های واقعی بود. مدل تایید شده نشان داد عوامل برون سازمانی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی با اهمال¬کاری رابطه¬ی معناداری دارند. همچنین نقش میانجی¬گری انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی در رابطه بین عوامل برون سازمانی (اقتصادی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی) با اهمال¬کاری در سازمان مورد تایید قرارگرفت. براساس یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود که به منظور کاهش اهمال کاری در سازمان ها وجلوگیری از فرسودگی شغلی، برنامه ریزی های مدیران برپایه انگیزش شغلی کارکنان طراحی و اجرا گردد.