مقاله


کد مقاله : 13960407234956722

عنوان مقاله : ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه اوچی در دانشگاه پیام نور

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 457

فایل های مقاله : 398 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رضا نیلی احمد آبادی nili@atu.ac.ir دانشیار دکترا
2 عصمت مومنی momeni_e@atu.ac.ir استادیار دکترا
3 فرهاد کیانفر kyanfar@yahoo.com مربی دانشجوی دکترا
4 عباس عباسپور abbaspour@atu.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف ساخت و تعیین اعتبار و روایی مقیاس پرسشنامه مدیریت دانش دربین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور انجام شده است. در این تحقیق به دلیل گستردگی جامعه آماری این دانشگاه و نیز یکسان بودن ساختار سازمانی و آموزشی این دانشگاه در سطح کشور به صورت موردی کلیه اعضای هیأت علمی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خوزستان در سال تحصيلي 9613-1395 به عنوان جامعه آماري این پژوهش مورد مطالعه قرارگرفت. در این تحقیق بر مبناي مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکه اوچی، مقیاسی آماده گردید، که وضعیت سطوح دانش و فرایندهای تبدیل آن را مورد ارزیابی قرار می دهد. این مقیاس با روش سرشماری بصورت الکترونیک و حضوری در بین 171 نفراز اعضای هیات علمی 31 مرکز و واحد دانشگاه پیام نور استان خوزستان توزیع شد. براي سنجش پایایی مقیاس از روش ضرایب فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای کل مقیاس 84/0 بدست آمد. روايي صوري و محتوایی مقیاس توسط 5 نفر ازاساتيد مجرب تاييد گردید و برای سنجش روایی سازه نیز از تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس استفاده شد. میزان تبیین واریانس مشترک بین متغیرها برای8 عامل استخراج شده بر روی هم برابر با 66/77 درصد کل واریانس متغیر می باشد. همچنین از دیگر نتایج مطالعه و ساخت پرسشنامه حاضر اين است که پرسشــنامه به گونه اى تهيه شده كه قادر است مراكز توليد دانش را شناسايى و نحوه توزيع اطلاعات و دانش را در جامعه هدف بررسي نمايد. درواقع سوالات پرسشنامه مى تواند آرمان، غايت و ايده آل يك سازمان رامشــخص كند به نحوى كه سازمان با توجه به اجراي آنها، ميتواند به مقصود خود برسد.