مقاله


کد مقاله : 139605101539297295

عنوان مقاله : تبیین مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 782

فایل های مقاله : 561 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وحید ناصحی فر saeidaskari1972@gmail.com دانشیار دکترا
2 سعید عسکری ماسوله saeidaskari@hotmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

این تحقیق با هدف تبیین مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در راستای استخراج مدل تعمیم یافته در وزارتخانه¬های منتخب ایران انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی و برگرفته از داده¬های مقطعی است. سوالات تحقیق توصیفی و فرضیات آن از نوع رابطی است. سوال اصلی تحقیق در برگیرنده چگونگی الگوی یکپارچه توسعه منابع انسانی مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در وزارتخانه¬های جمهوری اسلامی ایران است. برای آزمون فرضیات از آزمون میانگین جامعه و برای اولویت‌بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد. سیزده فرضیه بر اساس مدل‌های تحقیقات گذشته تعریف شد. جامعه آماري در تحقيق در برگيرنده کليه معاونان و مديران توسعه منابع انسانی وزارتخانه‌های دولتی منتخب که در سال منتهي به 1395 در حال اشتغال هستند را شامل مي¬شود. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشانگر تایید تمام متغیرهای موثر بر مدل تحقیق بود. با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی از دیدگاه سازمانی فاکتورهای عدالت سازمانی، عوامل فراسازمانی، آموزش، عوامل سخت افزاری محیط کاری، بومی بودن مدل، مدیریت دانش، عوامل ملی و عوامل نرم افزاری محیط کاری، و از دیدگاه فردی دین محوری و تعهد کارکنان در توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی ایرانی پیشرفت موثراند. در نهایت، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مدل نهایی تحقیق استخراج و برازش آن مورد تایید قرار گرفت.