مقاله


کد مقاله : 13960516210377406

عنوان مقاله : شناسايي و رتبه‌بندی شاخص‌های بهره‌وری تیم‌های کاری بيمارستاني با استفاده از رويكرد ANP-BWM (مورد کاوی: بیمارستان سجاد تهران)

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 663

فایل های مقاله : 367 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالرضا کریمی r.karimi_ie@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مرضيه مظفري m_mozafari@iauec.ac.ir استادیار دکترا
3 رامبد باران دوست barandoust@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله که هدف آن شناسایی و اولویت بندی شاخص های بهره وري تیم های کاری بیمارستانی می باشد، عوامل موثر بر بهره وری تیم های کاری بيمارستاني از طریق بررسی ادبیات موضوعی و با استفاده از نظر كارشناسان شناسايي گرديد كه پس از غربالگري به تعداد 34 عامل مهم تقليل يافتند و در قالب 9 دسته طبقه بندي گرديدند. روابط داخلي اين عوامل بر اساس پرسشنامه ماتريس همبستگي مورد سنجش قرار گرفت و سپس شاخص ها با استفاده از رويكرد جديد تلفيقي بر پايه تجزيه و تحليل شبكه اي (ANP) و روش برداري بهترین-بدترین (BWM) رتبه بندی گردید. شایان ذکر است روش جديد پيشنهادي در این مقاله توانست تعداد مقايسات زوجي در تكنيك ANP را به طور قابل توجهي كاهش دهد. سپس در مطالعه موردی بیمارستان سجاد تهران، 12 تیم کاری بیمارستانی (در حوزه پرستاری) انتخاب و مدل پيشنهادي جهت کاووش و بررسی عوامل موثر بر بهره وری تیم های کاری بیمارستانی مورد اجرا قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش انجام شده نشان می دهد، در میان 34 عامل در نظر گرفته شده، درصد رشد سالیانه کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران موثر ترین عامل و درصد عضویت رسمی اعضا (نسبت به پیمانی) کم اثر ترین عوامل در سنجش بهره وری تیم های کاری بیمارستانی می باشند.