مقاله


کد مقاله : 13960529178287624

عنوان مقاله : شناسایی عوامل موثر بر کارایی میزهای بانک ـ بیمه؛ مطالعه موردی: بانک ملت و بیمه ما

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 489

فایل های مقاله : 7.65 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمیدرضا نورعلیزاده nouralizadeh@iust.ac.ir استادیار دکترا
2 علی بنیادی نایینی Bonyadi@iust.ac.ir استادیار دکترا
3 محسن صادقی msadeghi78@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

بسیاری از مطالعات مرتبط با سنجش کارایی، به محاسبه آن و نهایتا تحلیل ورودی‌ها و خروجی‌های می‌پردازد. این مطالعات هرچند که در برآورد و رتبه‌بندی واحدهای مورد مطالعه دست‌آوردهای درخوری داشته‌اند اما از تبیین ریشه‌های کارآمدی و ناکارآمدی غافل مانده‌اند. امری که به نظر می‌رسد ریشه آن در رویکردهای نسبتا مجزای مورد نیاز برای پژوهش در این دو بخش نهفته باشد. بر این اساس مطالعه پیش‌رو، پژوهشی دو مرحله‌ای را برای شناسایی عوامل موثر بر کارایی شعب بانک‌بیمه پیشنهاد می‌دهد که در مرحله نخست با استفاده از ادبیات کارایی و مشخصا روش تحلیل پوششی داده‌ها DEA، کارایی آنها برآورد شده و سپس با استفاده از ادبیات مدل‌های تعالی و مشخصا بخش توانمندساز مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM به شناسایی عوامل تبیین‌کننده کارایی شعب بانک‌بیمه با استفاده از رگرسیون چندگانه یک متغیره میپردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش بدست آوردن داده‌ها تحلیلی– ریاضی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق جهت برآورد و تبیین عوامل موثر بر کارایی، شعب بانک‌بیمهی بانک ملت در سال 94 بوده است. در اين پژوهش ابتدا، کارایی میز بانک‌بیمهی بانک ملت و بیمه ما، با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها (DEA)، برآورد و رتبه‌بندی شده‌اند و سپس با استفاده از چک لیست ارزیابی مبتنی بر EFQM، تاثیر عوامل توانمندساز مدل EFQM بر کارایی شعب، توسط تحلیل رگرسیون چندگانه یک‌متغیره مورد تحقیق قرار گرفته است. بر این اساس، عوامل موثر بر کارایی میزهای بانک‌بیمهی بانک ملت و بیمه ما به ترتیب اثرگذاری: کارکنان، شراکت و منابع، فرآیند محصولات و خدمات، استراتژی و رهبری میباشد.