مقاله


کد مقاله : 139607181315198464

عنوان مقاله : بررسی ابعاد و زوایای اقتصادی-مدیریتی اکو توریسم، توریسم مذهبی-تاریخی و مدرن در ایران

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 325

فایل های مقاله : 357 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیرا متقی samira.motaghi@gmail.com استادیار دکترا
2 اصغر ابوالحسنی abolhasani2003@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

توریسم یکی از رهیافت¬های مدیریتی کارامد در افزایش بهره¬وری اقتصادی در دنیای امروز است. دولت¬ها برای افزایش درآمدهای خود، رغبت فزاینده¬ای به مدیریت کارامد توریسم و افزایش مزیت¬های اقتصادی آن نشان داده¬اند. در ایران نیز بررسی راهکارها و شیوه¬های بهره¬وری مناسب از ظرفیت¬های توریستی و مزیت¬های اقتصادی آن، از جمله ضروریات کشور به¬شمار می¬آید. با توجه به اهمیت شناخت رابطه میان ابعاد مختلف مدیریت توریسم یا ظرفیت¬های اقتصادی آن، پژوهش حاضر به بررسی این مسأله پرداخته است که مدیران و مسئولان ذیربط نسبت به ابعاد مختلف توریسم شامل توریسم مذهبی-تاریخی، محلی و مدرن چه اولویت¬هایی در نظر دارند و ترجیحات بهره¬ورانه (اقتصادی) آنها بیشتر متمایل به کدام نوع از توریسم است. بدین منظور این پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه به بررسی ابعاد و زوایای اقتصادی-مدیریتی توریسم در ایران پرداخته است. نتایج نشان داد که رابطۀ تمام متغیرهای مستقل پژوهش با ابعاد اقتصاد توریسم (مذهبی-تاریخی، اکوتوریسم و مدرن) معنا‌دار بوده است. متغیرهای نظام تمایلات ارزشی با ضریب 130/0 و دین‌داری با ضریب 215/0 مؤثرترین متغیرها بر توریسم مذهبی-تاریخی هستند. متغیرهای فرهنگ و طبیعت با میزان تأثیر 183/0، مؤثرترین متغیرها بر اکوتوریسم هستند. در خصوص توریسم مدرن نیز متغیرهای نظام تمایلات ارزشی با میزان تأثیر 136/0، و حقوق و آزادی گردشگران با ضریب 176/0- مؤثرترین متغیرها محسوب می¬شوند.