مقاله


کد مقاله : 13960820158359030

عنوان مقاله : اولویت بندی پروژهها و طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تخصیص بودجه با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 247

فایل های مقاله : 617 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا علی احمدی aliahmadiprogress@gmail.com استاد دکترا
2 محسنعلی شایانفر shayanfar@iust.ac.ir دانشیار دکترا
3 مصطفی فرمانی m_farmani@pgre.iust.ac.ir دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

اخیرا تصمیم گیري و مباحث پیرامون آن مانند تخصیص اعتبار برای طرح ها و پروژه ها در سطح کشور و در سطوح مدیریتی به عنوان موضوع بسیار مهم در سازمان ها ، وزارت خانه ها و نهادهای رسمی کشور مطرح است . مدل پیشنهادي برای تخصیص بودجه، ابزاري براي تسریع در تصمیم گیري مدیران محسوب می گردد . این تحقیق که برای اولویت بندی طرح¬های عمرانی در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام گرفته است، سعی شده که با استفاده از مدل هاي چند شاخصه علاوه بر سرعت در تصمیم گیري مدیریت به این سوال پاسخ داده شود که مناسب ترین انتخاب از بین گزینه هاي موجود (پروژه ها) کدام است . این روش بر اساس شاخص هاي تصمیم گیري و برپایه ي ماتریس تصمیم بنا گردیده است . بدین منظور در این تحقیق براي پاسخ به اینکه به چه عوامل، چه امتیازي باید تخصیص داد، از مدل چند شاخصه استفاده شده است. این پژوهش به چگونگی طراحی یک مدل کار آمد جهت تخصیص اعتبار به پروژه های عمرانی در اداره طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از تکنیکهاي چند معیاره پرداخته و هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندي شاخص هاي موثر بر تخصیص اعتبار و درجه بندي آنها ( ضریب اهمیت ) و انتخاب گزینه بهینه و تهیه مدل تخصیص اعتبار است که پس از پالایش اولیه در بین شاخصها و معیارها با استفاده روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس فازی که از روشهاي تصمیم گیری چند معیاره می باشند و به کمک نرم افزار تصمیم گیري متلب وسایر نرم افزارهاي مرتبط که از مهم ترین ابزارهاي کمک درتسریع فنون تصمیم گیري چند معیاره هستند ، معیارها و شاخصهای رتبه بندي شده و وزن دهی می شوند و در نهایت پروژه¬ها رتبه بندی شوند