مقاله


کد مقاله : 139608221541179064

عنوان مقاله : بررسی عوامل کلیدی جمع سپاری و تأثیر آن بر موفقیت پروژه (مورد مطالعه: شرکت پدیده شاندیز)

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 668

فایل های مقاله : 756 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میر حمید تقوی h_taghavi85@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علیرضا علی احمدی pe@iust.ac.ir استاد دکترا
3 محمدعلي شفيعا omidshafia@gmail.com دانشیار دکترا
4 پیمان اخوان peyman_akv@yahoo.com استاد دکترا
5 علی بنیادی نائینی bonyadi.naeini@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

یکی از مهمترین روندهایی که نگاه کسب و کارها، دولت ها و سازمان های بشردوستانه به بازار اینترنت و موبایل را تغییر می دهد، جمع سپاری است. این پارادایم جدید که بر اساس مشارکت در چارچوب خرد جمعی شکل گرفته به عنوان مدل کسب وکار در حال ظهور جدیدی شناخته شده است که با استفاده از غیرحرفه ای ها در کنار حرفه ای ها، سعی در صرف هر چه کمتر زمان و به تبع آن هزینه کمتر در اجرای وظایف دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر جمع سپاری و رابطه آن با موفقیت پروژه در شرکت پدیده شاندیز است. جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش، از روش مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی با نرم افزار اسمارت پی ال اس2 استفاده شده است. برای این منظور 200 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت پدیده شاندیز که از آشنایی کامل در حوزه جمع سپاری برخوردار بوده و در این زمینه فعالیت های عملیاتی و تحقیقاتی داشته اند، با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و از طریق پرسشنامه و مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که 1. مشارکت کنندگان بیشترین تأثیر را بر جمع سپاری دارند. 2. جمع سپاری تأثیر معناداری بر عملکرد کسب و کار و موفقیت پروژه دارد. 3. شاخص رضایتمندی مشتریان مهمترین عامل در توصیف تغییرات موفقیت پروژه است.