مقاله


کد مقاله : 1396101915241240157

عنوان مقاله : رهبری تضایف¬گرانه، رویکردی فرا نوگرا در راستای انعطاف¬پذیری منابع انسانی و آوای کارکنان

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 970

فایل های مقاله : 665 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید آیباغی اصفهانی s.aibaghi@shahroodut.ac.ir استادیار دکترا
2 امیر غفوریان شاگردی ghafourian@imamreza.ac.ir استادیار دکترا
3 رامین الهی Raminelahi@shahroodut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه در کشورهای در حال توسعه مشارکت زنان در بخش¬های عالی سازمان¬ها نسبت به مردان کمتر بوده و سقف و دیوار شیشه¬ای حرکت افقی و عمودی زنان در سازمان¬ها را محدود کرده است. تئوری رهبری تضایف¬گرایانه رویکردی فرانوگرا به رهبری است که حضور زنان در جایگاه رهبری سازمان را به عنوان عامل هم¬افزایی در سازمان مفهوم¬سازی می¬کند. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نحوه تاثیرگذاری رهبری تضایفی بر انعطاف¬پذیری منابع انسانی بپردازد و در این راستا اثر رفتارهای آوایی کارکنان به عنوان متغیر میانجی مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي است. حوزه پژوهش حاضر، ادارات سازمان تامین اجتماعی واقع در شهر تهران می¬باشد. در راستای انجام این تحقیق برای سنجش و اندازه¬گیری رهبری تضایفی در سازمان پرسشنامه رهبری تضایف¬گرایانه طراحی گردید که پس از آزمون¬های اعتبارسنجی، پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحليل داده¬ها با استفاده از آزمون رگرسيون و معادلات ساختاري از طریق نرم افزارAmos صورت گرفته و نتايج به دست آمده حاکی از تاثیر مثبت رهبری تضایفی بر انعطاف¬پذیری منابع انسانی می¬باشد، همچنین اثر مثبت و معنادار رهبری تضایفی بر رفتارهای آوایی کارکنان و نقش میانجی گری رفتار آوایی تایید گردید.