مقاله


کد مقاله : 1396110319262850418

عنوان مقاله : بررسی تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند با نقش واسط رضایت و نگرش نسبت به برند (مورد مطالعه مشتریان شعب بانک کشاورزی تربت حیدریه)

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 268

فایل های مقاله : 636 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وجیهه هوشیار v.hoshyar@yahoo.com استادیار دکترا
2 محمد رستم پور mohamad.rostampour@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه، پژوهش در خصوص برند، جایگاه ویژه‌ای در حوزه کسب و کار یافته است. این مساله از طریق تاثیری که بر رضایت و وفاداری مشتریان دارد، می‌تواند در بقا و حیات یک نهاد خدماتی تاثیر به سزایی داشته باشد. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری مشتریان به یک برند؛ قصد صحه گذاری بر این موضوع را دارد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان شعب بانک‌ کشاورزی شهر تربت حیدریه هستند، که تعداد 322 نفر از آنان به شیوه نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و جهت بررسی روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید و روایی تمام متغیرها مورد تایید واقع شد. جهت سنجش پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد و آلفای کرونباخ تمامی متغیرها در سطح قابل قبول به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد شواهد برند، گفته ها و شنیده های برند و رضایت مشتریان بانک کشاورزی بر نگرش نسبت به برند و نگرش نسبت به برند نیز بر روی وفاداری مشتریان بانک کشاورزی تاثیرگذار می باشد.