مقاله


کد مقاله : 1396111511591450635

عنوان مقاله : بررسی تأثیر زنجیره¬تأمین پایدار بر عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه: پالایشگاه گاز فجر جم)

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 530

فایل های مقاله : 496 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس شول shoul@vru.ac.ir استاد دکترا
2 سعید صادقی saeid.sadeghi@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
3 لاله عباسلو abbaslo.8463@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

مفهوم مدیریت زنجیره¬تأمین پایدار (SSCM) به عنوان یک فلسفه مهم سازمانی به¬منظور دستیابی به منافع بیشتر از طریق کاهش مخاطرات زیست¬محیطی و اجتماعی در نظر گرفته می¬شود. در واقع مدیریت زنجیره¬تأمین پایدار با تأکید بر حفاظت از محیط‌ زیست و مسئولیت اجتماعی، یکی از مهم¬ترین مسائل مشتریان، سهام¬داران، دولت¬ها، کارکنان و رقبا است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي تأثير مدیریت زنجیره¬تأمین پایدار بر عملکرد پالایشگاه گاز فجر جم با رویکرد کارت امتیازی متوازن است. داده¬هاي اين پژوهش، از طريق پرسشنامه ارسالي به 80 نفر از مديران و کارشناسان پالایشگاه گاز فجر جم جمع¬آوری شده¬است. به¬منظور تجزيه و تحليل داده¬ها از روش حداقل مربعات جزئي و نرم¬افزارSmartPLS-Graph نسخه 3 استفاده شده¬¬است. نتايج نشان مي¬دهد كه زنجیره¬تأمین پایدار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد پالایشگاه گاز فجر جم دارد. در پایان برخی پیشنهادها و استراتژی¬های کاربردی برای مدیران و برخی پیشنهادات برای پژوهش-های آتی پژوهشگران ارائه شده¬است.