مقاله


کد مقاله : 139611158164550631

عنوان مقاله : مخارج عمومی و بهره وری نیروی انسانی در ایران

نشریه شماره : 54 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 624

فایل های مقاله : 387 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید عسکری ماسوله sina.enayat2014@gmail.com استاد دکترا
2 سید محمد تقی تقوی فرد dr.taghavifard@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مخارج عمومی در هر دولتی نیاز ضروری برای انجام وظایف دولت در حوزه¬های آموزش، بهداشت و امنیت و دفاع است. چگونگی هزینه کردن این مخارج می¬تواند بر بهره¬وری نیروی انسانی بطور مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار باشد. این مقاله در پی آن است نسبت این مخارج با هم و اثر آنها با بهره¬وری نیروی انسانی را مورد بررسی قرار داهد. این مطالعه در بازه زمانی 1369 تا 1394 صورت گرفته و برای بررسی اثر مخارج عمومی از روش علیت گرنجر و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت نشان داد که بین مخارج آموزشی و مخارج بهداشتی با بهره¬وری نیروی انسانی علیت یکطرفه برقرار است و رابطه علی بین مخارج نظامی و بهره¬وری نیروی انسانی وجود ندارد. از طرف دیگر نتایج حاصل از برآورد مدل نیز حاکی از عدم اثرگذاری مخارج بهداشتی و نظامی بر بهره¬وری نیروی انسانی است که این موضوع نشان می¬دهد مخارج بهداشتی توسط دولت به درستی صرف نشده و مخارج نظامی نقش تکمیلی یا رقیب برای دو جزء مخارج دیگر یعنی مخارج آموزشی و بهداشتی ایفا نمی¬کند. اثر مخارج آموزش اثر مثبت و معناداری بود که نشان می¬دهد مخارج آموزشی شاید بشکل بهینه صرف نشود ولی توانسته بر بهره¬وری نیروی انسانی اثر مثبتی ایفا کند.