مقاله


کد مقاله : 1396112912432760926

عنوان مقاله : ارزیابی عملکرد واحد های IT در صنعت با رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و کارت امتیازی متوازن (BSC)

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 455

فایل های مقاله : 10.51 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن ناظم بکایی mnbokaei@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در این دنیای در حال تغییر، تکنولوژی اطلاعات(IT) برای بقای شرکت ها، یک ضرورت است، و وظایف واحد IT روز به روز مهمتر می شود. ارزیابی واحد IT برای فهم اینکه چقدر این واحد در اهداف استراتژیک و سازمانی سهیم است، کار حیاتی است. از آنجایی که واحد IT وظایف بسیاری انجام می دهد که به سادگی با واحد های پولی قابل سنجش نمی باشد، روش هایی ارزیابی که به تنهایی بر معیار های مالی تکیه دارد مناسب نیستند. هدف این مطالعه ایجاد یک رویکرد بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتب(FAHP) و روش امتیازات متوازن(BSC) برای ارزشیابی واحد IT در یک شرکت مورد مطالعه می باشد. مفهوم روش امتیازات متوازن برای تعریف سلسله مراتب با چهار چشم انداز عمده یعنی امور مالی، مشتری، فرایندهای کسب و کار داخلی، یادگیری و رشد به کار می رود. برای هر چشم نداز، شاخص های عملکرد انتخاب می شود. سپس یک راه حل برای تحمل ابهام و عدم اطمینان در مورد اطلاعات پیشنهاد می شود. نهایتا یک » فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی « رویکرد سیستم اطلاعاتی " FAHP" برای تسهیل فرایند حل مسئله ایجاد می شود. نتایج، یک راهنمای عمل در مورد استراتژی های بهیود عملکرد واحد، در اختیار واحدهای IT در صنعت مرود مطالعه قرار می دهد.