مقاله


کد مقاله : 139611309254970927

عنوان مقاله : شناسایی و رتبه بندی مولفه های رهبری اثربخش در سازمانهای فرهنگی هنری با رویکرد اسلامی ایرانی و با استفاده از روش دلفی فازی

نشریه شماره : 54 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 553

فایل های مقاله : 472 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد چکشیان moch2357@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 رضا سپهوند mrezasep@yahoo.com دانشیار دکترا
3 محمود رضا اسماعیلی dr.mr_esmaeili@yahoo.com دانشیار دکترا
4 امیر هوشنگ نظرپوری ah_nazarpoori@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش سازمانهای فرهنگی هنری در رشد و تعالی فرهنگی جامعه و اهمیت رهبری در این نوع سازمانها،هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مولفه های رهبری اثربخش در سازمانهای فرهنگی هنری با رویکرد اسلامی ایرانی با استفاده از روش دلفی فازی است .جامعه آماری این پژوهش را مدیران سازمانهای فرهنگی ،اساتید مدیریت با سابقه فرهنگی و خبرگان حوزه فرهنگ تشکیل می دهند .با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی و با حجم نمونه 22 نفر صورت گرفت. پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق و مصاحبه با تعدادی از خبرگان،مولفه های 22 گانه ای شناسایی شدند که از طریق پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتندو هر 22 مولفه از طریق روش دلفی فازی تایید شدند .نتایج نشان می دهد به ترتیب مولفه های دهگانه بصیرت ،اخلاق مداری ،دین محوری ،سعه صدر،مدیریت برقلبها ،خود کنترلی ،قابلیت اعتماد ،انگیزه بخشی،خودسازی و تعالی جویی و نهایتا رشد و توانمندسازی از رتبه بالاتری برخوردار هستند.