مقاله


کد مقاله : 1396121322203291155

عنوان مقاله : بررسی تأثیر ارتباطات داخلی و رضایتمندی کارکنان در یکپارچه سازی زنجیره تأمین

نشریه شماره : 54 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 731

فایل های مقاله : 558 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 توکل محرمی tavakol.moharrami@gmail.com دانشجو دکترا
2 علیرضا ایرج پور aIrajpour@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این تحقیق به دنبال " بررسی تاثیر ارتباطات داخلی و رضایتمندی کارکنان در یکپارچه سازی زنجیره تامین " در شرکت خودرو سازی ایران ( ایران خودرو ) می باشیم. در مراحل اوليه، ادبيات نظري و مطالعات و تحقيقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و بخش ادبيات تحقيق با استفاده از اطلاعات جمع آوري شده، نگاشته شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارکنان شرکت های زیر مجموعه صنایع خودرو سازی ( ایران خودرو ) می باشد. در مجموع تعداد جامعه آماری این تحقیق به طور تقریبی در حدود 1400 تا 1500 مدیران و کارکنان شرکت را در بر می گیرد. در این تحقیق، با استناد به جدول تعیین حجم نمونه از جامعه مفروض که در سال 1970 توسط کرجسای و مورگان ارائه شده است، حجم نمونه در تحقيق حاضر 300 نفر می باشد. همچنین نمونه گیری تحقیق حاضر به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که یکپارچه سازی داخلی بر یکپارچه سازی خارجی تاثیر معناداری دارد و نیز یکپارچه سازی خارجی بر عملکرد رقابتی تاثیر معناداری دارد.