مقاله


کد مقاله : 1396122112149101252

عنوان مقاله : ارائه الگوی سطح بندی و استقرار متغیرهای مدل نوآوری تولید محصولات گروه صنایع غذایی جم و رز طلایی

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 451

فایل های مقاله : 410 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رمضان غلامی Karimi660@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه همه چیز در حال تغییر و تحول است و رقبا بدنبال افزایش سهم بازار خود از طریق کسب مزیت رقابتی هستند، توجه به نوآوری که یکی از راه¬کارهای افزایش مزیت رقابتی در محیط¬های پویای تجارت است، امری ضروری است. از سویی دیگر، عوامل متعددی بر فرایند نوآوری تأثیرگذارند که باید مطالعه و شناسایی شوند. در واقع هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تبیین الگوی نوآوری در تولید محصولات غذایی می¬باشد. روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و مدیران گروه صنایع تولیدی و بسته¬بندی مواد غذایی جمع و رزطلایی می-باشند. در پژوهش حاضر پس از مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل مؤثر بر فرآیند نوآوری شناسایی و در سه بُعد (عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل محیطی) سازماندهی شدند. داده‌های پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه‌ و تکنیک¬های دلفی فازی و مدل-سازی ساختاری تفسیری (ISM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پس از شناسایی متغیرهای اصلی، نتایج سطح‌بندی متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) نشان داده است که در بالاترين سطح، مؤلفه¬های عملکرد نوآوری، تجارت و بهره‌وری، تحقیق و توسعه، ¬و¬ سرمایه¬گذاری در دانش قرارگرفته¬اند که اثرپذیرترین متغیرها هستند و و در پايين-ترين سطح، مؤلفه جریان‌های اقتصادی جهانی و سیاست‌های نوآوری قرار دارند که اثرگذارترین متغیرها هستند.