مقاله


کد مقاله : 1396122712471101372

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین تصویر سازمانی و رضایت مشتریان درسازمان تأمین اجتماعی استان گلستان

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 706

فایل های مقاله : 400 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید مازندرانی daneshjoophd@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 ترانه عنایتی tenayati@yahoo.com دانشیار دکترا
3 کیومرث نیازآذری k.niazazari@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تصویر سازمانی و رضایت مشتریان درسازمان تأمین اجتماعی استان گلستان صورت گرفته است . روش تحقیق در این پژوهش از نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی و از حیطه روش شناسی از پژوهش های میکس متد یا روش آمیخته می باشد . جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریانی که از خدمات سازمان تامین اجتماعی در سطح استان گلستان استفاده میکنندکه مشتریان بیرونی سازمان را تشکیل می دهند .و همچنین پرسنل شاغل در سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان گلستان که مشتریان درونی سازمان را تشکیل می دهند که تعداد کل افراد شاغل در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان 398 نفر می باشد که بر اساس جول آماری مورگان برای این جامعه آماری باید حدود 185 نمونه باید انتخاب شود. در این تحقیق از مصاحبه و پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که هويت سازماني بر رضايت مشتريانتأثير معناداری دارد.و همچنین نتایج نشان می دهد که نمادها و علائم ملموس بر رضايت مشتريان تأثير معناداری دارد.