مقاله


کد مقاله : 1397021917353112022

عنوان مقاله : بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز

نشریه شماره : 60 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 175

فایل های مقاله : 989 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید سعیدا اردکانی dr.saeida@yazd.ac.ir استاد دکترا
2 مهدی تاج پور tajpour@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
3 الهه حسینی elahe.hosseini@stu.yazd.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان پست و مخابرات شهر شیراز به تعداد 210 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده‌شده است ، که با توجه به تعداد جامعه ، حجم نمونه موردنیاز پژوهش 132 نفر تعیین شده است. از آنجائی که این تحقیق در یک ارگان واقعی صورت گرفته است و از نتایج آن می¬توان به‌صورت عملی استفاده کرد این تحقیق از نوع هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار می‌گیرد که بیشترین جمع‌آوری داده¬ها از طریق پرسشنامه با متغیرهای اشتراک‌گذاری دانش و توانمندسازی حاصل‌شده است که از پرسشنامه استاندارد استفاده‌شده است. جهت بررسی روایی از روایی سازه و پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.799 تائید شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از نرم‌افزار smart PLS استفاده گردید. نتايج پژوهش نشان داد که توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‌گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز دانش تاثیر معنی‌دار دارد .