مقاله


کد مقاله : 13970329145237112836

عنوان مقاله : مسئولیت مدنی ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی در تجارت الکترونیک

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 420

فایل های مقاله : 265 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین علی احمدی aliahmadi@iust.ac.ir استادیار دکترا
2 آرزو معینی بدرمهر badrmehr@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

مسئولیت مدنی، تعهد و الزام شخص، به جبران زیان واردآورده به دیگری و بازگرداندن وضع زیاندیده به پیش از ورود زیان در خصوص مواردی که امکان اعاده به وضع پیشین باشد و پرداخت خسارت در غیر آن است. در این پژوهش با بررسی و تحلیل محتوا و مضامین قوانین و مقررات ایران به تبیین ماهیت، شرایط مسئولیت مدنی و شرایط باز پرداخت خسارت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در تجارت الکترونیک اشاره می شود.