مقاله


کد مقاله : 1397061092743164118

عنوان مقاله : بررسي رابطه باورهاي فراشناختي مختل با سبك‌هاي تصميم‌گيري مديران دانشگاه صنعتي مالك اشتر

نشریه شماره : 37 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 513

فایل های مقاله : 543 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه بهرامی F.bahrami50@Gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين باورهاي فراشناختي مختل با سبك‌هاي عمومي تصميم‌گيري مديران دانشگاه صنعتي مالك اشتر انجام شد. از بين كل مديران دانشگاه، بر اساس جدول مورگان تعداد 88 نفر به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه متغيرهاي جمعيت شناختي، مقياس باورهاي فراشناختي مختل ولز، و سبك‌هاي عمومي تصميم‌گيري اسكات و بروس، بود. روش تجزيه و تحليل شامل آمار توصيفي و آمار استنباطي (همبستگي، آزمون t، آزمون تحليل واريانس، رگرسيون گام به گام) بود. نتايج بدست آمده نشان داد: متغيرهاي جمعيت‌شناختي (سن، سابقه كار، تحصيلات) بر انواع سبك‌هاي تصميم‌گيري مديران تأثير نداشت فقط رتبه سازماني مديران بر سبك تصميم‌گيري شهودي آنها تاثير داشت. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد سبك‌هاي تصميم‌گيري منطقي، وابسته و شهودي از روي خرده مولفه‌هاي باورهاي فراشناختي مختل قابل پيش‌بيني نيستند؛ فقط سبك آني از روي خرده مولفه‌هاي باور منفي در مورد نگراني و باور منفي در مورد افكار و سبك اجتنابي نيز از روي خرده مولفه باور منفي در مورد نگراني قابل پيش‌بيني است.