مقاله


کد مقاله : 13971003166372

عنوان مقاله : تبیین مدلی برای وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت هتلداری (هتلهای چهار ستاره و پنج ستاره شیراز)

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 261

فایل های مقاله : 746 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جهانبخش رحیمی باغملک jahanbakhsh_rahimi@yahoo.com استادیار دکترا
2 سید ابوالقاسم میرا smira@ut.ac.ir استادیار دکترا
3 محمد حقیقی mhaghighi@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر تبیین مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت گردشگری بویژه در صنعت هتلداری به منظور مفهوم سازی وفاداری، بررسی چگونگی تاثیر گذاری عاملهای مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری بر روی همدیگر و راهکار های عملی در راستای بهبود فرآیند وفاداری مشتری در بخش خدمات بویژه هتلداری می باشد. در این تحقیق با استفاده از طرح ترکیبی اکتشافی، واژه وفاداری مفهوم پردازی و در قالب یک مدل، فرآیند آن تبیین و استخراج گردید. در تحقیق در ابتدا از استراتژی داده بنیاد در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی در مرحله اول طراحی مدل استفاده شده است. بدین منظور داده های خام مصاحبه های عمیق که با 25 نفر از مدیران ، مشتریان باتجربه و اساتید دانشگاه جمع آوری شده بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مرحله پژوهش، تبیین 21 مقوله در قالب 8 دسته به شرح کیفیت کارکنان هتل، کیفیت محیط و فضای فیزیکی هتل، کیفیت کارکرد های خدماتی هتل، بازاریابی تجربی، بازاریابی داخلی، بازاریابی رابطه ای، توسعه ذهنی مشتریان، توانمند سازی مشتریان، قابلیت های صنعت گردشگری، درک و انتظارات مشتری از خدمات و ارائه دهنده ی آن، ارزش آفرینی چندگانه برای مشتریان، اقامت مجدد مشتری، جانبداری مشتری از برند هتل، ایجاد سود آوری، بهبود قابلیت های ارتباطی با مشتریان، افزایش قدرت پیش بینی در آینده، ارتقا کیفیت خدمات، کاهش تهدید رقبا، بهبود اعتبار برند، ارتقا کیفیت زندگی، ایجاد سرمایه اقتصادی و اجتماعی می باشد که در قالب مدل پارادیمی ارائه گردیده است.