مقاله


کد مقاله : 13971024166899

عنوان مقاله : شناسايي گزينه¬هاي استراتژيک با تحليل SWOT براي سازمان هاي دولتي ارائه دهنده خدمات عمومي (مورد مطالعه: بخش آب وزارت نيرو)

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 59

فایل های مقاله : 671 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میر علی سید نقوی asnaghavi@atu.ac.ir استاد دکترا
2 سید سعید حسینی S_hosseini92@atu.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف از اين پژوهش، تحليل SWOT وزارت نيرو در بخش آب بود. روش پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي است. اين پژوهش به کمک کميته‌هاي پنج گانه متشکل از معاونين، مديران، کارشناسان و محققان وزارت نيرو و همچنين اساتيد و پژوهشگران خارج از وزارتخانه و در سه فاز به اجرا درآمد. در مجموع 44 نفر در اين پژوهش مشارکت داشتند. از پرسشنامه محقق‌ساخته SWOT استفاده شد که روايي آن توسط خبرگان و پايايي آن نيز به روش آلفاي کرونباخ تاييد گرديد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از شاخص‌هاي توصيفي، مقايسه ميانگين‌ها استفاده، و به منظور شناسايي موقعيت راهبردي از ماتريس‌هاي ارزيابي عوامل داخلي(IFE)، ارزيابي عوامل خارجي (EFE) و ماتريس داخلي و خارجي(IE) استفاده شد. نتايج نشان داد، که، جايگاه استراتژيک وزارت نيرو در بخش آب، در موقعيت WO يا محافظه کارانه قرار دارد. در اين راستا، نتيجه‌گيري مي‌شود که سياست گذاران وزارت نيرو تمرکز بيشتري را بر کاهش ضعف هاي بخش آب؛ و استفاده از فرصت هاي موجود قرار دهند.