مقاله


کد مقاله : 13980117178483

عنوان مقاله : بررسی رفتار مشتریان بانک پس از ادغام شعب با توسعه‌ی یک مدل تحلیل خوشه‌ای؛ مطالعه موردی: بانک ملت

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 275

فایل های مقاله : 441 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا قسمتی ghesmati@aut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

ظهور و گسترش کانال‌های خدمت‌دهی جدید در بانک‌ها ، تعداد زیاد شعب در شبکه‌ی خدمت‌رسانی بانک‌ها و هزینه‌های بالای شعبه از یک سو بانک‌ها را به سمت کاهش تعداد شعب خود و ادغام شعبه‌های کوچک‌تر در سایر شعب سوق داده است؛ اما عواملی از قبیل از دست دادن مشتریان، پوشش برند، محرومیت‌های مالی اجتماعی و... ملاحظاتی را برای بانک‌ها در ادغام شعب ایجاد کرده است. در این مقاله ابتدا به مرور جامعی از ادبیات ادغام شعب بانک‌ها و مسائل مشابه آن پرداخته شده و متغیرهای تأثیرگذار در مسئله شناسایی شده است. سپس به بررسی رفتار مشتریان متأثر از ادغام شعب به عنوان یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای مؤثر در مسئله پرداخته شده است. بدین منظور یک مدل پنج مرحله‌ای در این مقاله توسعه یافته است که هسته‌ی اصلی آن را استفاده از تکنیک‌های تحلیل خوشه‌ای تشکیل داده است. در انتها به منظور نمایش اثربخشی و کاربردی بودن مدل توسعه یافته، از مطالعه‌ی موردی شعب بانک ملت در سطح کشور استفاده شده است.