مقاله


کد مقاله : 13980303179629

عنوان مقاله : شناسایی و اولویت¬بندی اصول راهنمای استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش چابک با رویکرد دلفی در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع)

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 248

فایل های مقاله : 1/1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی فرمانی mahdi.farmani@ut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 جبار باباشاهی j.babashahi@ut.ac.ir استادیار دکترا
3 محمد عربی arabi@ut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 اسماعیل لآلی laali@chmail.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه سازمانها براي موفقيت در حوزه رقابت، ميبايست به استفاده استراتژيك از منابع خود بپردازند. يكي از منابع بسيار حياتي سازمانها، دانش بالقوه و بالفعل آنهاست. در اين راستا نيز مديريت نمودن درست اين منابع بسيار اهميت دارد. در دهههاي اخير اكثر سازمانها به اين اهميت پي برده و به پياده‌سازي مديريت دانش چابک در راستاي تحقق اهداف خود در سازمان رو آورده‌اند. اما بسياري از اين پروژهها به دلايل مختلف با شكست مواجه شده است. پژوهشگر در اين پژوهش تلاش نموده است به شناسايي اصول راهنمايي بپردازد كه به پياده‌سازي موفقيت‌آميز مديريت دانش چابک در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع) كمك كند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصان مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع) می‌باشد. این پژوهش شامل دو مرحله است. در ابتدا با استفاده از مرور و تحلیل پژوهش‌های مرتبط اصول مدیریت دانش چابک استخراج و شناسایی گردید. در مرحله دوم، از روش دلفی به منظور شناسایی و رتبه‌بندی اصول مدیریت دانش چابک در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع) استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل و نظر اعضای پانل، تعداد 25 اصل با مقدار ضریب کندال 0.809 بین صاحب‌نظران اجماع و اتفاق‌نظر حاصل شد. با جمع‌بندی نظرات خبرگان اصول راهنمای پیاده‌سازی مدیریت دانش چابک تدوین و رتبه‌بندی ارائه گردید.