شناسنامه


صاحب امتياز

مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا

مدير مسئول و سردبير

دكتر عليرضا علي احمدي

 

 

اعضا هيات تحريريه

 ( به ترتيب حروف الفبا )

دکتر محمد سعيد جبل عاملي-دانشگاه علم و صنعت

دکتر احمد جعفرنژاد-دانشگاه تهران

دکتر رضا حسنوي – دانشگاه مالک اشتر

دکتر محمد رضا حميدي زاده-دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر جعفر سجادي- دانشگاه علم صنعت

دكتر غلامرضا طالقاني-دانشگاه تهران

دکتر عليرضا علي احمدي-دانشگاه علم و صنعت

دکتر مهدي غضنفري-دانشگاه علم و صنعت

دکتر محمد تقي فاطمي قمي دانشگاه امير کبير

دکتر سيد سپهر قاضي نوري-دانشگاه تربيت مدرس