جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970422113914143228 شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی
حسین وحیدی
محمد تقی تقوی فرد
جهانیار بامداد صوفی
کامران فیضی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)