جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412121444281361 تبیین استراتژی های موقعیت‌یابی بنگاه‌های اقتصادی
فرید ترهنده
محمد رضا حمیدی زاده
2 139412121753521372 تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوری
مصطفی کاظمی
غلامرضا ملک زاده
3 13941228221511476 تأثیر تأمین نیازهای برتر کارکنان و فرهنگ انطباق‌پذیر بر رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی سازمان‌های فناوری‌محور)
برزو فرهی بوزنجانی
سیدمهدی حسینی سرخوش
جمال حاجی شفیعی
محمد ابراهیم سنجقی
4 139507112152183509 رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی: بررسی نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی
مجید فیض پور
امید بهبودی
امیر غفوریان شاگردی
5 139508101850563787 بررسی تاثیر رهبري تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی
فخریه حمیدیان پور
6 139508222027583927 ارائۀ مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرستان بوشهر
فخریه حمیدیان پور
محبوبه شفیعی
مریم دهقانی
7 139506171031223315 عناصر سازمانی مؤثر و نتایج همکاری رقابتی میان ویژه‌کاری‌ها در صنایع کوچک و متوسط
حسین رحمان سرشت
بهرام جبارزاده کرباسی
8 139602041034435758 بررسی اثر رهبری و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در مراکز تحقیق و توسعهای
محمد ابراهیم سنجقی
پیمان اخوان
9 13950825202793959 بررسی تاثیرهوش فرهنگی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران بر مقاومت کارکنان درمقابل تغییر
فخریه حمیدیان پور
مجید اسماعیل پور
راضیه زارعی
10 13960721197358500 تدوین شاخص های مدیریت بحران با رویکرد خارج سازی قرآن از مهجوریت (مورد مطالعه:بحران گوساله پرستی قوم حضرت موسی(ع))
عزت الله مولایی نیا
علی نجاتبخش اصفهانی
11 139611309254970927 شناسایی و رتبه بندی مولفه های رهبری اثربخش در سازمانهای فرهنگی هنری با رویکرد اسلامی ایرانی و با استفاده از روش دلفی فازی
محمد چکشیان
محمود رضا اسماعیلی
امیر هوشنگ نظرپوری
رضا سپهوند
12 1396120814325281048 تبیین جایگاه و نقش رهبری نظام اسلامی در سیاست‌گذاری مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران
محمدباقر خرمشاد
محسن قمی
امیرعلی سیف الدین اصل
مهرداد باقری پبدنی
13 1396101915241240157 رهبری تضایف¬گرانه، رویکردی فرا نوگرا در راستای انعطاف¬پذیری منابع انسانی و آوای کارکنان
سعید آیباغی اصفهانی
رامین الهی
امیر غفوریان شاگردی
14 13970509164435153586 طراحی مدل مفهومی ساختاری – تفسیری رهبری ناب؛ مبتنی بر رهیافت های جامع جوهره مفهوم ناب
میر علی سید نقوی
جهانیار بامداد صوفی
مهدی حمزه پور
مرجان اعتمادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 14 ( از 14 رکورد)