جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139506012347163198 تحلیل مانایی سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و ارائه یک مدل ARIMA برای پیش بینی آن
پوریا سوری
مهدي غضنفري
میرسامان پیشوایی
صمد کاظمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)