جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139510059804289 تاثیر چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی در سازمانهای خدماتی(بانک های ایران بعنوان نمونه)
کامران فیضی
ابوالفضل کزازی
محمدتقی تقوی فرد
مهدی ارجلو
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)